توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت و خشونت خانوادگی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 100

 

به نظر مي رسد كه هر چند در يك جامعه زنان و مردان با يكديگر زندگي مي كنند اما شرايط زنان با مردان با توجه به خطراتي كه در حوزه عمومي و خصوصي براي آنان وجود دارد پر مخاطره تر از مردان است. زنان در خانه و اماكن عمومي و شغلي در معرض پديده اي قرار دارند كه به تازگي – از حدود چند دهه قبل – مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان خشونت عليه زنان نام مي برند هر چند كه مردان نيز تحت شرايط ناامن جامعه قرار دارند اما با توجه به خشونت عليه زنان مردان نه تنها از اين نوع خطر به دور هستند بلكه بر عكس عاملين خشونت در نظر گرفته مي شوند .

نگرش عمومي در اكثر جوامع نه تنها اين است كه زنان بايد اين شرايط را تحمل كنند بلكه معمولا نقش مردان به عنوان عاملين خشونت نيز از نظر مخفي مي ماند. در اين جايگاه متوجه آن مرداني كه با هر نوع خشونت مخالف هستند نيست طبيعتا در هر جامعه اي مردان با سطح شعور و آگاهي بالايي وجود دارند كه بر ضد هر نوع عمل خشن نسبت به هر كس مي باشند آن چه بيشتر مد نظر است ساختار كلي جامعه است كه زنان و مردان را وادار به قبول زندگي در شرايط خشن مي سازد. خشونت عليه زنان ديگر پديده اي پنهان نيست بلكه به صورت آشكار در جوامع شناخته شده است. با وجود آن اقدامات جهت از ميان بردن اشكال متنوع آن به سختي انجام مي گيرد. اقدامات قانوني و اجتماعي جهت مقابله با مجرمين نامشخص است. آن چه كه از ديرباز وجود داشته و هنوز هم تبليغ مي شود درخواست از زنان جهت تغيير رفتار از طريق اعمال محدوديت بر رفتار و آزادي هاي طبيعي و اجتماعي خود مي باشد تا در شرايط مخاطره آميز قرار نگيرند حتي در مواردي به ويژه در مورد خشونت هاي خانوادگي به جاي سعي در از ميان بردن خشونت از زنان تغيير رفتاري مناسب با در خواستهاي مردان درخواست مي شود .

خشونت عليه زنان و ورود آنان به مباحث علمي و افكار عمومي حاصل تلاش و كوششهايي است كه به صورت عمده از جانب زنان و جنبشهاي آنان صورت گرفته و بر جهاني بودن اين پديده تا كنون تاكيد كرده اند به طوري كه مشخص شده كه خشونت عليه زنان خاص كشور يا دوره تاريخي خاص نبوده به ويژگيهاي فردي افراد و هم چنين ويژگيهاي نژادي، طبقاتي، قوميتي، مذهبي ارتباطي نداشته و در ميان افراد با سواد و بي سواد، افراد با درآمدهاي بالا و پايين مشاهده مي شود. در هندوستان[1] به قتل دختراني به دست همسران يا اقوام همسر به علت كمبود ميزان جهيزيه اي كه به خانه شوهر آورده اند – اشاره مي شود و در مصر و برخي از كشورهاي شمال آفريقا از ختنه كردن دختران با وسايل ابتدايي و بدون رعايت موازين بهداشتي نام مي برند كه اگر منجر به مرگ يا نقص عضو دايمي نشود در نهايت باعث از ميان بردن ميل جنسي زنان براي هميشه مي شود .

نتيجه تلاشهاي فراوان زنان در آشكار كردن خشونت عليه زنان باعث شد كه در كنفرانس پكن از دولتهاي عضو منجمله ايران درخواست شد كه اقداماتي جهت بهبود شرايط زندگي زنان در كشورهاي خود به عمل آورند از جمله محورهایي كه بايد در اين زمينه مورد توجه خاص قرار گيرند خشونت عليه زنان در تمام ابعاد خود مي باشد .

وظايفي كه كنفرانس پكن بر عهده اعضاء خود گذاشته در محور خشونت به شرح زير است :

1 – به كارگيري اقدامات موثر براي ممانعت و از ميان بردن خشونت عليه زنان

2 – بررسي دلايل و نتايج خشونت عليه زنان وبررسي موثر بودن اقدامات پيشگيري

3 – از ميان بردن خريد وفروش زنان ( بردگي جنسي ) و حمايت از قربانيان خشونت ناشي از فحشا .

 

[1]- در سال 1989 در هندوستان 25470 نفر زن به دلیل نداشتن جهیزیه کافی در اثرخودکشی جان خود را از دست دادند.(ستوده، 1384: 13).

 

فهرست مطالب

پيشينه تحقيق

مروري بر مطالعات و تحقيقات پيشين

تعاريف خشونت ( خشونت خانوادگي )

اشكال خشونت

سبب شناسي خشونت عليه زنان

علل و انگيزه تزلزل در خانواده

انواع خانواده

نظريه هاي مربوط به خشونت شوهران عليه زنان در خانواده

منابع