توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمایل به ترک خدمت

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 70

 

تمایل به ترک خدمت1" اظهار میل و رغبت به قطع رابطه استخدامی با سازمان" ( پرهیزکار ، 253، 1383)

تمایل به ترک خدمت می تواند کارکنان را از تلاش و کوشش مجدانه باز دارد و آنان را به جستجو گرانی که نیروی ذهنی و جسمی را ، نه در راه اهداف سازمانی ، بلکه در راه یافتن راههای فرار از سازمان مصروف میکنند بدل نماید . با افزايش رقابت و گسترش روشهاي توسعه منابع انساني،سازمانها تلاش مي کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمايندتا آنها بتوانند عملکرد بالايي از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از اينمساله بيم دارند که سرمايه‌هاي انساني خود را از دست بدهند و زيان ببينند؛زيرا، هرسازمان براي آموزش، تربيت و آماده سازي کارکنان خود تا مرحله بهره دهي و کارآييمطلوب، هزينه‌هاي بسياري را صرف مي کند و با از دست دادننيروهاي ارزشمند، متحمل ازدست دادن مهارتها و تجربياتي مي شود که طي سالهاتلاشبهدست آمده است. لذاسازمانهائی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت کارکنان را درک کننند می توانند با بکار گیری صحیح و یا پیش بینی های لازم و به موقع قبل از کناره گیری کارکنان با اگاهی از میزان تمایلات به ترک خدمت و با استفاده از سیاستها و روشهای مطمئن ، مدیریت موثری را در فرایند و نگه داری نیروی انسانی بکار گیرند.

 

1 PROPEHSITY TO LEAVE

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف و مفهوم تمایل به ترک خدمت

هزينه‌هاي ترک خدمت کارکنان

عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت

نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل

نقش تعهد سازماني در تمايل به ترک شغل

نقش خشنودي شغلي در تمايل به ترک شغل

نقش

فشارهاي رواني ناشي از محيط کار در تمايل به ترک شغل

رابطه تکراري بودن نقش با تمایل به ترک شغل

نقش تناسب بين ارزشهاي فردي و سازماني در تمايل بهترک شغل

نقش عدالت سازماني در تمايل به ترک شغل

تعریف مفهوم ترک خدمت

عوامل موثر بر ترك خدمت

عملکرد شغلی و ترک خدمت

هزینه ها و منافع ترک خدمت

ترک خدمت بهینه و غیر کارکردی

ماتریس عملکرد ـ قابلیت جایگزینی

مدل ترک خدمت کارکنان

پیشینه تحقیق

منابع