توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ماتریسی سازه ها

 

فصل سوم:

روش سختی در تحلیل ماتریسی سازه ها

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 57

 

گفتیم که اگر هدف اصلی تحلیل سازه، تعیین تغییر مکان های دو انتهای عنصر یا به عبارت دیگر مشخص کردن تغییر مکان های مربوط به گره های سازه باشد، در این صورت تحلیل سازه به روش تغییر مکان ها (Displacement Method)یا روش سختی (Stiffness Method)انجام می گیرد.

- در روش سختی مجهولات شامل تغییر مکان های گره ها است و تعداد معادلات حاصل برابر درجه آزادی کل گره های سازه می باشد.

- بنابراین در روش سختی ابتدا تغییر مکان های نقاط مشخص به طور اخص در گره های سازه تعیین می شود و سپس نیروهای داخلی محاسبه می شوند.

- در روش سختی معادلاتی بین نیروها و تغییر مکان های سازه در دو سطح عنصر و کل سازه ایجاد میشوند.

 

فهرست مطالب

فصل سوم- روش سختی در تحلیل ماتریسی سازه ها

1- مقدمه:

2- تعیین معادله روش سختی

3- تعیین ماتریس سختی عضو سازه(Member):

4-تشکیل ماتریس سختی یک سازه: (Assembly of the Structural Stiffness Matrix)

5-اعمال شرایط مرزی: (Imposition of Boundary Conditions)

6- تحلیل خرپاها (Analysis of Trusses)

7- تحلیل قاب های صلب مسطح (Planar Rigid Frames)

8-تحلیل شبکه ها (Grids)

9- تحلیل قاب های صلب سه بعدی (Three Dimensional Rigid Frames)

10- خواص ماتریس های سختی (Properties of the Stiffness Matrices)