توضیحات کامل :

پاورپوینت نحوه شکل گيری RIPE و RIPE NCC

 

فهرست مطالب
lنحوه شکل گيری RIPE و RIPE NCC
lآشنايی با RIPE
lآشنايی با RIPE NCC
lوضعيت آدرسهای IP
lمراحل واگذاری آدرس
نحوه شکل گيری RIPE
lدر 22 ماه مه 1989 تعدادی از اپراتورهای شبکه اينترنت اروپا در شهر آمستردام گردهم آمدند
lگردهم آيی زمانی بود که جنگ TCP/IPو OSI تشديد شده بود
l عقيده اکثريت در اروپا اين بود که OSI خوب و TCP/IP بد است
lاولين اجلاس با 14 شرکت کننده و بمدت نيم روز تشکيل گرديد
lاهداف اصلی
– تبادل اطلاعات و تجربيات بين شرکت کنندگان
– تشکيل يک بانک اطلاعاتی مرکزی برای ذخيره سازی اطلاعات اجرايی
این تصویری از پاورپوینت و اسلاید: