توضیحات کامل :

مجموعه دفترچه هشت سال آزمون وکالت و قضاوت همراه پاسخنامه

حقوق مدنی  حقوق تجارت  حقوق جزا   ایین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری   پزشکی قانونی اصول فقه