توضیحات کامل :

پاورپوینت تخصیص منابع

 

تعریف

–        تخصیص منابع عبارتست از تقسیم و توزیع خدمات و امكانات بین     مردم و برنامه های موجود

 

–         علل ضروری بودن تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع

 

–        1 – افزایش تعداد بیماران قابل درمان

 

–        2 – تكنولوژی های جدید و گران قیمت

 

–        3 – افزایش انتظارات عمومی

 

–        4– محدودیت منابع

 

–        سطوح مختلف تخصیص منابع در مراقبتهای بهداشتی درمانی

 

–          سطح كلان   

 

–          سطح میانی

 

–          سطح خرد یا پایین

 

–         

 

تصمیم گیری در سطح كلان

 

عبارت است از تقسیم و توزیع منابع بین بخشهای مختلف جامعه مانند آموزش و دفاع و حمل و نقل و بهداشت و درمان و غیره