توضیحات کامل :

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها

 

فهرست مطالب

  • ·         مبانی و مفاهیم سیستمها
  • ·         قوانین تفكر سیستمی و حلقه های علی و معلولی
  • ·         حالات و ویژگی های سیستم
  • ·         نحوه ترسیم روابط علی و معلولی و آموزش Vensim
  • ·         مثالهایی از مدل سازی
  • ·         مبانی تجزیه و تحلیل سیستمها
  • ·         مهارتهای تجزیه و تحلیلگران سیستمها
  • ·         فنون كشف حقایق
  • ·         ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
  • ·         ارائه گزارشهای مرتبط با پروژه ها