توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی محیط سازمانتئوری سازمان پست مدرن رویکردهای متعددی در خصوص رابطه سازمان ها و محیط ارائه می دهد .
مسأله ساز کردن ( زیر سوال بردن مرز بین سازمان و محیط ) تمرکز دارد . ایده های این راستا سازمان بدون مرز ، مدل شبکه ای و سازمان مجازی را می توان نام برد .
نقد تئوری روابط سازمان و محیط از نگاه مدرنیست که به زعم پست مدرنیستها ضد محیطی اند .از آن جهت که بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب را برای کسب مزیت رقابتی توجیه می کنند .

شبکه بین سازمانی: هر سازمانی با دیگر اجزای محیط خود در تعامل است و شبکه بین سازمانی متشکل از عرضه کنندگان مواد اولیه مشتریان ،‌رقبا ،‌موسسه های قانونی – نظارتی و ذینفع های خاص.
ذینفع های خاص : متشکل از افراد ، گروهها یا سازمان هایی هستند که تلاش می کنند از طریق فشارهای سیاسی اقتصادی یا اجتماعی بر فعالیت های سازمان تأثیر بگذارند مانند گروههای حفظ محیط زیست نظیر صلح سبز و نیروهای فعال حامی مصرف کننده نظیر سازمان رالف ندر .