توضیحات کامل :

پاورپوینت معرفی WimaxWiMAX  یک روش بى سیم فوق العاده سودمند و انقلابى در زمینه دسترسى تمامىکاربران (در هر سطحى) به اینترنت است. این نام از حروف اول کلمات Worldwide Intero Perability for Microwave Access گرفته شده و همانگونه که از نام آن پیدا است، راهحلى براى دسترسى به اینترنت از طریق امواج مایکروویو است. طراحان و مهندسان این روشبرآن هستند تا در آینده اى نزدیک، دسترسى بى حد و مرز به اینترنت را براى تمامىکاربران تا حد دسترسى به تلفن همراه آسان کنند و همانگونه که اکنون در اغلب کشورهاىجهان، داشتن و استفاده از یک تلفن قابل حمل، به پدیده اى معمولى بدل شده است،دسترسى آسان و نامحدود به مکان به اینترنت، براى همگان حاصل شود.

واى مکس درآینده بسیار نزدیک، اینترنت را در کنار شبکه مخابراتى قرار خواهد داد و چنان انقلابى را در این زمینه به وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر کامپیوترهاى قابلحمل، خانگى و یا خاص، مساوى با اتصال آنها به اینترنت باشد. این استاندارد از طرف IEEE معتبر شناخته شده و کد ۸۰۲.۱۶ از طرف این سازمان به آن اختصاص یافتهاست.

واى مکس از نظر استفاده از امواج مایکروویو براىدسترسى مستقیم کاربران به اینترنت، تا حدود زیادى شبیه واى فاى است، با این تفاوتکه سرعت آن بسیار بالاتر و برد آن به طور چشمگیرى وسیع تر است به طورى که سرعت آنرا مى توان با خطوط پرسرعت با پهناى باند وسیع (نظیر T3 و DSL) مقایسه کرد و بردامواج آن را با تلفن همراه. از نظر فراگیرى شبکه نیز با هیچ کدام از مقیاس هاىشناخته شده شبکه قابل مقایسه نیست و حتى از مقیاس MAN که براى شبکه هاى شهرى به کارمى رود و در حال حاضر بزرگترین مقیاس شبکه هاى یکپارچه است هم به مراتب وسیع تراست.