توضیحات کامل :

مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

تحقیق مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری شامل 176صفحه که در ادامه بخشی ازمتن و فهرست آن را قرار داده ایم.

.

چكیده:

مدیریت و نگهداری شبكه به منابع IT عظیمی نیاز دارد. جهت درك كامل اهمیت مدیریت شبكه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت را بدانید:

  • نصب و پیكربندی ایستگاههای كاری و سرورها
  • ارتقاء ایستگاههای كاری و سرورها
  • ارتقاء سیستم های عامل و برنامه های راه انداز
  • برنامه های كاربردی باید نصب شوند و ارتقاء یابند.
  • وسایلی مانند هابها، سوئیچ ها و مسیریابها باید نصب و پیكربندی شوند.

 

.

فهرست:

چكیده ................................................................................................. A

بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر ........................................................ 1

 

مقدمه .................................................................................................. 2

  مقدمات یك شبكه .................................................................................. 2

  مزیت‌های یك شبكه ............................................................................... 3

  كاركنان شبكه ...................................................................................... 4

  مدیر شبكه .......................................................................................... 5

  سایر كاركنان ...................................................................................... 5

فصل اول: مدیریت شبكه چیست؟ ................................................................ 6

 مدیریت شبكه چیست؟ ............................................................................. 7

 مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه .............................................................. 9

   شماره‌های اشتراك كاربری .................................................................... 10

   ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری ............................................................. 11

   شماره‌های اشتراك گروه ........................................................................ 16

 محلی در مقایسه با جهانی ........................................................................ 17

 گروههای توكار .................................................................................... 19

 برقراری ارتباط چندتایی ......................................................................... 19

فصل دوم: مدیریت شبكه .......................................................................... 21

 مدیریت شبكه ....................................................................................... 22

   مفاهیم مدیریت .................................................................................... 22

   محدودیت‌های مدیریتی .......................................................................... 23

   مشكلات شبكه ..................................................................................... 23

   تنظیم و پیكربندی شبكه .......................................................................... 24

فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات ............................................................... 25

 شبكه بندی و ارتباطات ............................................................................. 26

همگون سازی و تكرارسازی .......................................................................28

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ...............................................................34

 عیب‌یابی و رفع عیب ................................................................................34

 Net account /synch ............................................................................35

 نظارت بر عملیات Active Directory .................................................... 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ............................................................... 36

  مدیریت منابع ..................................................................................... 37

   منابع سخت‌افزاری ............................................................................. 38

   پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ ..................................................... 38

   نصب نرم افزار مدیریت ...................................................................... 39

   تنظیم اولیه ........................................................................................ 40

   درك مدیریت SNMP ......................................................................... 41

   سهمیه دیسك ...................................................................................... 44

   فایل‌ها و فهرست‌ها .............................................................................. 45

   نصب/ارتقاء نرم افزار ......................................................................... 45

   مدیریت منبع تغذیه شبكه ....................................................................... 47

   مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ........................................................... 48

فصل ششم: ابزارهای مدیریت ................................................................... 50

 ابزارهای مدیریت .................................................................................. 51

   ابزارهای مدیریت مایكروسافت ................................................................ 51

   Zero Administration ...................................................................... 55

Management Console .................................................................... 56

فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه ................................................................ 58

 مدیریت عملكرد شبكه .............................................................................. 59

 مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ...................................................................... 59

   مسائل لایه فیزیكی ................................................................................ 60

   مسائل مربوط به ترافیك شبكه .................................................................. 62

   مشكلات تشخیص‌آدرس .......................................................................... 69

   مسائل میان شبكه‌ای ............................................................................... 69

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه ............................................................... 71

 ذخیره‌سازی در شبكه ............................................................................... 72

   نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD .......................................................73

   مدیریت image ....................................................................................73

   كابینت‌ها ..............................................................................................74

   مفاهیم SAN ........................................................................................74

   درك SAN  .........................................................................................76

   مدیریتSAN  ..................................................................................... 77

 

بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری .................................................. 79

مقدمه .................................................................................................... 80

فصل نهم: حفاظت از شبكه .........................................................................81

 حفاظت از شبكه ......................................................................................82

 تضمین سلامت داده‌ها ...............................................................................82

 حفاظت از سیستم عامل .............................................................................83

   رویه‌های نصب .....................................................................................84

   تكنیك‌های مراقبت از سیستم ......................................................................87

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار .................................................................89

 حفاظت از سخت‌افزار ..............................................................................90

   منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) ..................................................................90

   عوامل زیست محیطی .............................................................................94

   تكرارسازی سخت افزار ..........................................................................95

   حفاظت از داده‌های كاربری .....................................................................96

   تهیه نسخه پشتیبان .................................................................................97

   ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز ....................................................................99

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها .............................................104

 پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ............................................................... 105

 برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها ...................................................... 106

   سطوح امنیت .................................................................................... 107

   سیاستهای امنیتی ................................................................................ 108

   ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت ..................................................... 109

   ارزیابی تهدیدهای امنیتی ...................................................................... 111

   برقراری اقداماتی متقابل امنیتی .............................................................. 112

   وسایل اشتراكی با كلمه رمز .................................................................. 113

   ایستگاههای كاری بدون دیسك ............................................................... 115

   رمزگذاری ....................................................................................... 116

   حافظه‌های ویروسی ............................................................................ 119

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها ...................................... 122

 محافظت با استفاده از كلمه عبور............................................................... 123

 تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران...................................... 124

مشخص كردن طول كلمه عبور ................................................................. 125

تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور ............................................................... 126

 الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده ..................................................... 127

 تدابیر مربوط به بستن یك حساب ............................................................... 128

فصل سیزدهم: امنیت شبكه ...................................................................... 129

 امنیت شبكه ......................................................................................... 130

 عملیات شبكه ....................................................................................... 130

 تجزیه و تحلیل هزینه شبكه ...................................................................... 131

تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی ................................................................... 132

دیواره‌های آتش ..................................................................................... 134

   فیلتر كردن بسته‌ها .............................................................................. 134

   NAT ............................................................................................. 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy .............................................................. 137

درك یك دیوار آتش ................................................................................. 137

دیوارهای آتش و TCP/IP ....................................................................... 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته......................................................... 139

مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته ......................................................... 140

دیوار آتش از نوع Application Gateways ..............................................141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways ...........................................142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ............................. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ........................................................144

 مدلهای مختلف امنیتی .............................................................................145

   امنیت سطح ـ كاربر .............................................................................145

   امنیت سطح ـ مشترك ...........................................................................145


فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی .............................................................146

 پروتكل‌های امنیتی ................................................................................147

Ipsec..................................................................................................147

   L2TP .............................................................................................148

   SSL ................................................................................................149

   Kerberos ........................................................................................150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها .............................................151

   امنیت ارتباطات ..................................................................................152

   IPsec .............................................................................................152

   دیوارهای آتش ....................................................................................155

شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)...........................................................156

امنیت نماهای الكترونیكی ..........................................................................157

امنیت وب .............................................................................................158

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها ...........................................................160

 مبانی امنیت شبكه ..................................................................................161

 انواع رایج حملات .................................................................................161

 اقدامات امنیتی خوب ...............................................................................162

 مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات .........................................................162

 حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها ............................................................163

 مفاهیم ویروس ......................................................................................164

 خطاهای نرم‌افزاری ...............................................................................164

   اسبهای تروا .......................................................................................164

   بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ...................................................164

   بمبهای منطقی (Logic bombs) ............................................................165

   بمبهای ساعتی (Time Bombs) ............................................................165

   تكراركننده‌ها (Replicators) .................................................................165

   كرم‌ها (worms) ................................................................................166

   ویروسها ...........................................................................................166

 جستجوی ویروسها .................................................................................168

 نصب ویروس‌یاب ..................................................................................171

 حذف آلودگی ........................................................................................172

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس ...........................................173 

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ..............................................................174

جلوگیری از ویروسهای ماكرو ...................................................................175

حذف یك ویروس ماكرو ...........................................................................176

 

.

عنوان: مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری 

فرمت: ورد

تعداد صفحات: 176