توضیحات کامل :

راهنمای استفاده از نرم افزار


مقدمه

 

رشد روزافزون اطلاعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی از چگونگی استتراا  اطلاعتات متورد ن،تاز   تا
 ،شتاین صافه
جوی در زمان و هزینه شود.  نا ااین پژوهشگاانی که این آگاهی را کسب می
کنند  تا ستاعو و  تازدهی  ،شتتای در
زم،نه پژوهشی خود حاکو می
کنند.   اای ا
ینکه اطلاعات  ه راحتی دستاس
پذیا شوند  اید قبل از آن  رو ی سازماندهی و متدیایو
شوند. پژوهشگای که می
خواهد اطلاعات خود را سازماندهی و مدیایو کند می
تواند از نام
افزارهای گوناگونی کته  تاای ایتن زم،نته
طااحی شده
اند استفاده کنتد. از جللته متلتتاین ایتن نام
افزارهتا می
تتوان
EndNote
Reference  Manager
Procite
Mendeley
Citative
Refworks
و
Zotero
را نام  اد.
نام
افزار
EndNote
محصول شاکو
Thomson  Reuters
اسو که  اای سازماندهی و مدیایو اطلاعتات طااحتی
شده اسو. علاوه  ا این یک
ا زار
جستجوی
پ،وسته
اسو که  ا استفاده از آن می
ت
وان پایگاهتای کتا شتناختی پ،وستته را جستتجو و
منا ع را مستق،لاٌ  ه کتا رانه آن وارد کاد.  ا استفاده از این ا زار می
توان کتا رانه شرصی ساخته و نتایج جستجوها را  تاای هل،شته
در آن ذخ،اه کاد. نام
افزار
EndNote
ا زاری  اای ایجاد کتا شناسی ن،ز هسو.  ا استفاده از ای
ن ا زار می
توان هلزمتان  تا نوشتتن
متن عللی استناد کاد.
راهنلای حاضا  ا اساس آخاین ویاایش این نام افزار  
EndNote  X7
  آماده شده اسو. گاچه تت،ه
کنندگان این راهنلا
اساس کار خود را نسره
Getting  Started  Guide
تت،ه شده توست  شتاکو
Thomson  Reuters
قتاار داده
انتد امتا در
 عضی قسلو
ها نکاتی که  ه نظا لازم  ود اضافه شده و یا در  رش مثال
ها گاهی از مثال
های  ومی
شده استفاده شده اسو. ام،د کته
 اای پژوهشگاان فارسی ز ان مف،د فایده  اشد.
سعی شده اسو سرن کوتاه  اشد  اما نلی
توان یتادی نکتاد از کتا رانته پتادیو علتوم دانشتگاه تتتاان و جنتا
ب آقتای
س،دا ااه،م علاانی
  که خاستگاه
اول،ه
ی
این آموزش و تت،ه آن  وده
اند.
هلچن،ن
جناب آقای دکتا
محلدرضا
هادیان معاون پژوهشی
پادیو  ،ن
الللل دانشگاه علوم پزشکی تتاان که پشت،بانی ایشان انگ،زه اصلی ادامه این آمتوزش و تت،ته آن  توده استو.
موسسته
آرموک و جناب آقای متندس محلد هاندی
پور ن،ز حلایو معنوی و انتشار این اثا را  ا عتده گافته
اند.
ام،د که این  زرگواران در پناه
حق هل،شه موفق و سا لند  اشن