توضیحات کامل :

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

 

پژوهش حاضر به مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری پرداخته و در این راستا به دنبال بررسی نقش گرایشات بازاریابی و تجربه‌های بازاریابی بین المللی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی و همچنین بررسی نقش گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب است. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های فعال در زمینه نانوفناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های منتخب معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور تشکیل می دادند که از این میان تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسش نامه محقق ساخته به منظور آزمون فرضیات و رسیدن به اهداف فوق الذکر استفاده و نتایج نشان داد که گرایشات بازاریابی و تجربه های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه دارند. همچنین گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت های منتخب دارند.

کلمات کلیدی: بازاریابی بین الملل، استراتژی بازاریابی، گرایشات بازاریابی، تجربه‌های بازاریابی بین‌المللی، نانوفناوری

 

فهرست مطالب                                       

 

چکیده.. 1

فصل اوّل : کلیّات پژوهش

1-1- مقدمه.. 3

1-2- اهمیت موضوع.. 3

1-3- اهداف پژوهش.. 10

1-3-1- هدف کلی تحقیق.. 10 

1-3-2- اهداف فرعی.. 11 

1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 11

1-5- فرضیات.. 12

1-6- قلمرو تحقیق.. 13

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 13 

1-6-2- قلمرو مکانی.. 13

1-6-3- قلمرو زمانی.. 13

1-7- محدودیتهای تحقیق.. 13

1-8- روش تحقیق.. 14

1-9- جامعه و نمونه آماری.. 15

1-10- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق.. 15

1-10-1- بازاریابی.. 15

1-10-2- محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 15

فصل دوم : مروری بر پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 18

2-2- تاریخچه بازاریابی.. 18

2-3- تعریف بازاریابی.. 19

2-4-تصمیمات آمیخته بازاریابی.. 20

2-5- بازاریابی بین الملل.. 25

2-5-1- فعالیتهای بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید.. 28

2-5-2- نحوه ورود به بازارهای خارجی.. 29

2-5-3- برنامه بازاریابی بین المللی.. 30

2-6- بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 31

2-6-1-تعریف محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 31

2-6-2- ویژگی های متمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 34

2-6-3- رویكرد اقتضایی به بازاریابی محصولات با تكنولوژی سطح بالا.. 40

2-6-4-مسائل بازاریابی محصولات با تكنولوژی سطح بالا.. 42

2-6-4-1-مسائل داخلی.. 43

2-6-4-2- مسائل خارجی.. 46

2-6-5- بازاریابی نوآوری ها در شركت های با تكنولوژی سطح بالا.. 52

2-6-6- مدل های فروش محصولات با تكنولوژی سطح بالا.. 55

2-6-7- چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا   56

2-6-8- استراتژی بازاریابی محصولات با تكنولوژی سطح بالا. 59

2-6-9- استراتژی های انتخاب بازار هدف در بازاریابی تكنولوژی سطح بالا  60

2-6-10- استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تكنولوژی سطح بالا. 62

2-6-11- استراتژی های مشاركت در بازار در بازاریابی تكنولوژی سطح بالا  64

2-7- مدل مفهومی تحقیق.. 67

2-8- پیشینه پژوهش.. 67

2-9- مختصری پیرامون نانوفناوری.. 69

2-9-1-شناسایی زمینه های فناوری نانو.. 71

2-10- جمع بندی.. 74

فصل سوّم: روش پژوهش

3-1- مقدمه.. 77

3-2- روش تحقیق.. 77

3-3- فرآیند تحقیق.. 78

3-3-1-مطالعهای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع.. 78

3-3-2- شناسایی عوامل موثر مفاهیم تحقیق در قالب مدل مفهومی تحقیق   78

3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق.. 78

3-3-4- تحلیل داده‌های تحقیق.. 79

3-4- جامعه آماری.. 80

3-5- حجم نمونه و شیوة نمونه‌گیری.. 80

3-6-مدل مفهومی تحقیق.. 81

3-7- روش گردآوری دادهها.. 82

3-8- روایی پرسشنامه.. 85

3-9- پایایی پرسشنامه.. 85

3-10- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها.. 86

3-11- جمع بندی.. 87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

4-1- مقدمه.. 89

4-2- یافته‌‌های توصیفی.. 90

4-3-  تحلیل استنباطی یافته‌ها.. 94

4-4- الگوسازی معادلات ساختاری.. 106

4-5- جمع‌بندی.. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

5-1-مقدمه.. 110

5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله.. 110

5-3- نتایج آزمون فرضیات.. 113

5-4-بحث و نتیجه‌گیری.. 113

5-5-ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی تحقیق.. 116

5-5-1- محدودیت‌های در کنترل پژوهشگر.. 116

5-5-2- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر.. 117

5-6- ارائه پیشنهادات.. 117

5-6-1-پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 117

5-6-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118

منابع و مأخذ.. 119

فهرست جداول

جدول 1-1: دوره های اجرای سند راهبرد آینده.. 10

جدول شماره 2-1: الگویی برای بررسی و انتخاب بازارهای خارجی   27

جدول 2-2: تقسیم بندی سطح محصول مبتنی بر تکنولوژی / کاربر و مثال های آن   34

جدول شماره 2-3: مضامین نوظهور در بازاریابی محصولات با تكنولوژی سطح بالا   42

جدول شماره 2-4: مدل های فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا   56

جدول شماره 2-5: برخی از تفاوت های فرهنگی بین متخصصان بازاریابی و متخصصان تحقیق و توسعه.. 57

جدول 2-6: دوره های اجرای سند راهبرد آینده (www.nano.ir)   71

جدول شماره (3-1) اجزای فرمول کوکران.. 81

جدول شماره 3-2: ابعاد و گویه های پرسش نامه تحقیق.. 83

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس   90

جدول شماره (4-2)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 91

جدول شماره (4-3)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات   92

جدول شماره (4-4)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی   93

جدول شماره(4-5) خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین میزان عملکرد شرکت   94

جدول شماره (4-6) خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون شایپروویلک و کولموگراف اسمیرنف برای سنجش  (عملکرد شرکت،گرایشات بازاریابی، استراتژی بازاریابی بین المللی و تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت).. 95

جدول شماره(4-7) نمره آزمون بارتلت و KMO برای هر یک از مقیاس‌ها   96

جدول شماره(4-8) تعداد عامل‏های استخراج شده‌ی هر دسته، واریانس و تعداد ماده‌های هر عامل.. 97

جدول شماره(4-9) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به عملکرد شرکت   98

جدول شماره(4-10) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به گرایشات بازاریابی   98

جدول شماره(4-11) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به استراتژی بازاریابی بین المللی.. 99

جدول شماره(4-12) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت.. 100

جدول (4-13) خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطه گرایشات بازاریابی با عملکرد شرکت.. 101

جدول (4-14) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون رابطه استراتژی بازاریابی بین المللی با عملکرد شرکت.. 101

جدول (4-15) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون رابطه گرایشات بازاریابی با استراتژی بازاریابی بین المللی.. 102

جدول (4-16) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون رابطه تجربیات بازاریابی بین المللی با استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت.. 103

جدول (4-17) خروجی ضریب همبستگی  برای آزمون رابطه تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت.. 104

جدول شماره(4-18)رگرسیون چندگانه برای سنجش اثرمتغیرهای مستقل بر میزان عملکرد شرکت.. 105

جدول شماره(4-19)اثرات مستقیم و غیرمستقیم و كل متغیرهای مستقل بر میزان عملکرد سازمان  پاسخگویان.. 105

فهرست نمودار

نمودار 2-1: خط مشیهای ورود به بازار خارجی.. 30

نمودار شماره 2-2: مدل مفهومی تحقیق(Wen wu, 2011).. 67

نمودار 3-1: فرآیند تحقیق.. 79

نمودار 3-2: مدل مفهومی تحقیق(Wen wu, 2011).. 82

نمودار شماره (4-1)  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس   90

نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن   91

نمودار شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات   92

نمودار شماره (4-4)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی   93

نمودار  شماره (4-5): مدل معادله ساختاری، مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا.. 107

فهرست اشكال

شكل شماره 2-1: منحنی S تكنولوژی  44