توضیحات کامل :

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

 

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.

    هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد بانك تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر این وضعیت جامعه آماری 43 نفر می باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است. براساس این روش با یك مطالعه مقدماتی روی 30 كارمند در حوزه  جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری spss میزان پایایی سؤالات تفكر استراتژیك و عوامل ایجاد كننده مزیت رقابتی (منبع محور) بترتیب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثیر مثبت داشتند.

واژگان كلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ، خلاقیت و شهود ، مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

 

فهرست مطالب

 

چکیده: 1

فصل اول: كلیات ‌تحقیق  

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

چارچوب نظری تحقیق.. 7

مدل تحلیلی تحقیق.. 8

فرضیه های تحقیق.. 11

.قلمرو تحقیق.. 12

 محدودیت تحقیق.. 13

تعریف مفهومی متغیرها 13

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق  

بخش اول : تفکر استراتژیک..... 17

مقدمه. 17

تعریف تفکر استراتژیک: 18

مدلی برای آموزش استراتژیک....... 19

عناصر تفكر استراتژیك....... 23

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک....... 24

تعریف برنامه ریزی استراتژیک..... 24

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک..... 26

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک..... 27

ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک..... 28

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک..... 28

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک..... 30

وابستگی و هم ترازی اساسی.. 32

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک..... 33

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر. 34

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است... 34

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد. 35

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک..... 36

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟. 37

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر. 39

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید.. 41

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک..... 42

خلاقیت استراتژیک: 43

انواع تفکر و متفکران: 46

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک..... 51

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21. 56

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 57

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن.. 58

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 59

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی.. 62

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک..... 63

فرهنگ و مكاتب فرهنگی مدیریت استراتژیك 64

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار. 67

فرهنگ سازمانی و تفكر استراتژیك : 68

تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : 69

ساخت فرهنگی كه مشوق تفكر استراتژیك باشد.. 69

بخش دوم: مزیت رقابتی.. 71

مقدمه: 71

مزیت رقابتی و منشأ آن.. 72

انواع مزیت رقابتی.. 80

جایگاه و مدل رقابتی.. 87

اساس ماهیت رقابت: 88

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟. 89

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی.. 91

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی.. 92

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: 99

الف:رویکرد زنجیره ارزش: 99

ب)رویکرد وظیفه ای: 99

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی.. 100

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: 106

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی.. 108

مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری.. 111

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی.. 114

مقدمه. 114

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی.. 114

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی.. 114

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی.. 115

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 115

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 115

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 115

فصل سوم: روش تحقیق  

روش تحقیق.. 118

جامعه و نمونه آماری.. 119

ابزار جمع آوری اطلاعات... 119

مقیاسهای پرسشنامه. 122

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات... 122

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 124

بررسی نرمال بودن دادهها 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات   

مقدمه. 127

بخش اول: 128

توصیف آماری سؤالات پرسشنامه. 128

بخش دوم: 133

تجزیه و تحلیل استباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق). 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                                                          

مقدمه. 199

بحث و نتیجه گیری.. 199

پیشنهادها 201

منابع و مآخذ                                                                                                                                      

Abstract: 219

پیوست ها 220

   فهرست جدول ها

جدول شماره 2-1: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک. 26

جدول 2-3مقایسه تفکر استدلالی و شهودی 54

جدول 2-4 اعمال رهبری که منجر به ایجاد یک فرهنگ استراتژیک می شود 70

جدول 2-5هفت مدل كسب كار اینترنتی 98

جدول شماره 3-1: ابعاد تفكر استراتژیك و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه 120

جدول شماره 3-2: ابعاد عوامل ایجاد كننده مزیت رقابتی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 121

جدول شماره 3-3: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤال پرسشنامه تفكر استراتژیك. 122

جدول شماره 3-4 مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ایجاد كننده مزیت رقابتی(منبع 122

جدول شماره 3-5 : آزمون پایایی سؤالات پرسشنامه تفكر استراتژیك. 123

جدول شماره 3-6 : آزمون پایایی سؤالات پرسشنامه عوامل ایجاد كننده مزیت رقابتی 123

جدول شماره 3-7 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن 124

جدول شماره 3-8 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی و ابعاد آن 125

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 128

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات تفكر استراتژیك. 129

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات ایجاد كننده مزیت رقابتی(منبع محور) 130

جدول شماره 4 – 4 : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 131

جدول شماره4-5 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفكر استراتژیك با شایستگیهای منحصربه فرد 134

جدول 4-6:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر استراتژیك و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 135

جدول4-7:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر استراتژیك و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 136

جدول شماره4-8 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با شایستگیهای منحصربه فرد 137

جدول 4-9:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 138

جدول4-10:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 139

جدول شماره4-11 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تمركز برقصد با شایستگیهای منحصربه فرد 140

جدول 4-12:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز برقصد و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 141

جدول4-13:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 142

جدول شماره4-15 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند با شایستگیهای منحصربه فرد 143

جدول 4-16:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 144

جدول4-17:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 145

جدول شماره4-18 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفكردر زمان با شایستگیهای منحصربه فرد 146

جدول 4-19:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 147

جدول4-20:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 148

جدول شماره4-21 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفكر فرضیه محور با شایستگیهای منحصربه فرد 149

جدول 4-22:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر فرضیه محور و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 150

جدول4-23:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكرفرضیه محور و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 151

جدول شماره4-24 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفكراستراتژیك با قابلیت دوام و پایداری 152

جدول 4-25:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكراستراتژیك و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 153

جدول4-26:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكراستراتژیك و تاثیر آن بر قابیلت دوام و پایداری 154

جدول شماره4-27 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با قابلیت دوام و پایداری 155

جدول 4-28:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 156

جدول4-29:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 157

جدول شماره4-30 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تمركز بر قصد با قابلیت دوام و پایداری 158

جدول 4-32:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 159

جدول4-33:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 160

جدول شماره4-34 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند  با قابلیت دوام و پایداری 161

جدول شماره4-37 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر در زمان با قابلیت دوام و پایداری 162

جدول شماره4-40 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور با قابلیت دوام و پایداری 163

جدول شماره4-43 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفكراستراتژیك با قابلیت حفظ(نگهداری) 164

جدول 4-44:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكراستراتژیك و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 165

جدول4-45:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكراستراتژیك و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 166

جدول شماره4-46 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با قابلیت حفظ(نگهداری) 167

جدول 4-47:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 168

جدول4-48:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 169

جدول 4-50:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 171

جدول4-51:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 172

جدول شماره4-52 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند  با قابلیت حفظ(نگهداری) 173

جدول 4-53:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 174

جدول4-54:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن قابلیت حفظ(نگهداری) 175

جدول شماره4-55 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر در زمان  با قابلیت حفظ(نگهداری) 176

جدول 4-56:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 177

جدول4-57:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 178

جدول شماره4-58 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور  با قابلیت حفظ(نگهداری) 179

جدول 4-59:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 180

جدول4-60:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 181

جدول شماره4-61 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفكر استراتژیك با فرصت شناسی/وقت شناسی 182

جدول 4-62:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر استراتژیك و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 183

جدول4-63:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفكر استراتژیك و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 184

جدول شماره4-64 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با فرصت شناسی/ وقت شناسی 185

جدول 4-65:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 186

جدول4-66:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی  و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 187

جدول شماره4-67 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تمركز بر قصد با فرصت شناسی/وقت شناسی 188

جدول 4-68:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 189

جدول4-69:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمركز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 190

جدول شماره4-70 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند با فرصت شناسی/وقت شناسی 191

جدول شماره4-73 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر در زمان با فرصت شناسی/وقت شناسی 192

جدول 4-74:  تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 193

جدول4-75:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 194

جدول شماره4-76 :  آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور با فرصت شناسی/وقت شناسی 195

جدول 4-77: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفكر فرضیه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 196

جدول4-78:  ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 197

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4 128

نمودار شماره 4- 1: رگرسیون خطی فرضیه 1تحقیق 136

نمودار شماره4-2: رگرسیون خطی فرضیه1-1 تحقیق 139

نمودار شماره4-3: رگرسیون خطی فرضیه1-2 تحقیق 142

نمودار شماره4-4: رگرسیون خطی فرضیه1-3 تحقیق 145

نمودار شماره4-5: رگرسیون خطی فرضیه 1-4تحقیق 148

نمودار شماره4-6: رگرسیون خطی فرضیه1-5 تحقیق 151

نمودار شماره4-7: رگرسیون خطی فرضیه2 تحقیق 154

نمودار شماره4-8: رگرسیون خطی فرضیه 2-1تحقیق 157

نمودار شماره4-9: رگرسیون خطی فرضیه2-2 تحقیق 160

نمودار شماره4-13: رگرسیون خطی فرضیه3 تحقیق 166

نمودار شماره4-14: رگرسیون خطی فرضیه3-1 تحقیق 169

نمودار شماره4-15: رگرسیون خطی فرضیه3-2 تحقیق 172

نمودار شماره4-16: رگرسیون خطی فرضیه3-3 تحقیق 175

نمودار شماره4-17: رگرسیون خطی فرضیه3-4 تحقیق 178

نمودار شماره4-18: رگرسیون خطی فرضیه3-5 تحقیق 181

نمودار شماره4-19: رگرسیون خطی فرضیه4 تحقیق 184

نمودار شماره4-20: رگرسیون خطی فرضیه 4-1تحقیق 187

نمودار شماره4-21: رگرسیون خطی فرضیه4-2 تحقیق 190

نمودار شماره4-23: رگرسیون خطی فرضیه4-4 تحقیق 194

نمودار شماره4-24: رگرسیون خطی فرضیه4-5 تحقیق 197

 فهرست شكلها

شكل 1-1 مدل تحلیلی تحقیق 8

شكل 1-2 مدل عملیاتی 9

شكل 1-3 مدل عملیاتی تحقیق 10

شکل شماره2-1: تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک. 33

شکل شماره2-2: رابطه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک با مدیریت استراتژیک. 42

شكل 2-8 عوامل زمینه ای 116

جدول شماره 3-6 مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ایجاد كننده مزیت رقابتی(منبع محور) 122