توضیحات کامل :

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

 

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و  مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان  تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره  استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

 واژه های کلیدی : استراتژی و زیر ساخت سازمان، استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات، همسویی استراتژیک

 

فهرست مطالب

 

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2)عنوان تحقیق

1-3 ) بیان مسأله

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق

1-5) اهداف تحقیق

1-6) سوالات تحقیق

1-7) فرضیه های تحقیق

1-8) قلمرو تحقیق

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-10)  ساختار فصل های پروژه

2-1) مقدمه

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها

   2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

  2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک

2-2-3-2) نتایج مدیریتی

  2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟

    2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است

2-3) همسویی

2 - 3- 1) تعریف همسویی

2 - 3- 2) فواید همسویی

 2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی

 2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی

 2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟

 2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی

2-4)  مدل های همسویی

2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک

2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات

   2 - 4- 3) مدل همسوییC4

 2 - 4- 4) مدل کلارک

2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی

2-4-5-2) روش همسویی بیتام

    2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک

  2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار

فصل دوم : ادبیات تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

پیوست

    1) پرسشنامه تحقیق

   2)خروجی های رایانه ای تحقیق