توضیحات کامل :

فهرست مطالب

عنوان کسب و کار. 3

1- خلاصه مدیریتی.. 3

2- نوع صنعت ، سازمان ، محصولات و خدمات.. 4

- نقاط قوت اساسی: 4

- نقاط ضعف اساسی: 4

- تهدیدات قابل ملاحظه: 5

- فرصتهای قابل ملاحظه: 5

1- برنامه بازاریابی.. 6

رقابت، حساسیت ها و خطر ها: 6

قیمت گذاری: 7

تبیلغات: 7

توزیع: 7

5 ـ برنامه های طرح و توسعه : 8

6 ـ چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی.. 8

بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز : 8

ـ بر آورد فضای مورد نیاز طرح : 9

منابع تامین سرمایه. 9

8- ساختار سازمانی.. 9

9- برنامه زمان بندی.. 10

10- ریسك ها ، مشكلات و مفرضات اساسی.. 11

11- برنامه مالی.. 12

صورت حساب سود و زیان سال اول. 13

پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول. 14

12- پیشنهادها 15